CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM ĐIỆN ẢNH THỂ THAO VÀ DU LỊCH VIỆT NAM

——————–

  1. Trình Bộ trưởng kế hoạch hoạt động dài hạn, hàng năm của Trung tâm và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
  2. Tổ chức sản xuất và phổ biến phim: thời sự, phóng sự, tài liệu, khoa giáo, quảng cáo nhằm quảng bá về các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình theo quy định của pháp luật và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
  3. Trực tiếp tổ chức quảng bá, tuyên truyền về những hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên trang tin điện tử của Trung tâm; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan quảng bá, tuyên truyền trên kênh truyền hình về nội dung các tác phẩm, ấn phẩm điện ảnh do Trung tâm sản xuất.
  4. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức các sự kiện lễ hội về Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình trong phạm vi cả nước theo kế hoạch đã được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt.
  5. Tổ chức cung ứng các dịch vụ, sản xuất phim, ảnh, băng, đĩa hình và các ấn phẩm quảng bá cho các tổ chức, cá nhân phù hợp chức năng nhiệm vụ của đơn vị.
  6. Thực hiện kế hoạch hợp tác quốc tế trong việc sản xuất và phổ biến các tác phẩm, ấn phẩm điện ảnh về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình theo quy định của pháp luật và phân công của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
  7. Xác định Vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trình cấp có thầm quyền phê duyệt; Quản lý tổ chức bộ máy, nhân sự; thực hiện các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
  8. Quản lý và sử dụng tài chính, tài sản, thực hiện ngân sách được giao và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.
  9. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao.