Văn Hóa Việt Nam Trước và Trong Thời Kỳ Đổi Mới

quantri 11:13 - 05/04/2017 39

Tình hình nước ta trong thập niên 90 của thế kỷ XX Đến năm 1990, tình hình kinh tế – xã hội của ta đã có một số chuyển biến tốt nhưng vẫn còn yếu kém. Từ tháng 12-1986 đến tháng 6-1991, sau hơn bốn năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, chúng ta đã đạt được những thành tựu bước đầu rất quan trọng. Đó là: – Tình hình chính trị của đất nước ổn định. Nền kinh tế có những chuyển biến tích cực: đã đạt được những tiến bộ rõ rệt trong việc thực hiện các mục tiêu của ba chương trình kinh tế, bước đầu hình thành nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước, nguồn lực sản xuất của xã hội được huy động tốt hơn, tốc độ lạm phát được kìm chế bớt, đời sống vật chất và tinh thần của một bộ phận nhân dân có phần được cải thiện. – Sinh hoạt dân chủ trong xã hội ngày càng được phát huy.