Nét Tiêu Biểu Trong Văn Hóa Truyền Thống Việt Nam

admin 11:36 - 05/04/2017

 

Việt Nam có một cộng đồng văn hóa khá rộng lớn được hình thành vào khoảng nửa đầu thiên niên kỉ thứ nhất trước Công nguyên và phát triển rực rỡ vào giữa thiên niên kỉ này.

Giai đoạn văn hóa Văn Lang-Âu Lạc (gần năm 3000 trước Công nguyên đến cuối thiên niên kỷ 1 trước Công nguyên), vào thời đại đồ đồng sơ khai, trải qua 18 đời vua Hùng, phát triển đến đỉnh cao là văn hóa Đông Sơn.

Giai đoạn chống Bắc thuộc, song song tồn tại 2 xu hướng là Hán hóa và chống Hán hóa.

Giai đoạn Đại Việt, tính từ cuối thế kỉ thứ 10, Ngô Quyền đại phá quân Nam Hán (938 SCN), giành lại nền độc lập, đến thế kỷ 15; phát triển đến đỉnh cao vào 2 triều đại Trần và Lê.

Kể từ thế kỷ 16 đến cuối thế kỷ 19 là giai đoạn văn hóa Việt Nam tiếp xúc với văn hóa phương Tây; đặc biệt là văn hóa Pháp.

Giai đoạn văn hóa Việt Nam hiện đại được hình thành kể từ những năm 20-30 của thế kỷ này. Tới nay, với sự hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền văn minh thế giới hiện đại, văn hóa Việt Nam vẫn bảo tồn bền vững và phát huy bản sắc dân tộc, hứa hẹn một đỉnh cao lịch sử mới.

Có thể nói xuyên suốt toàn bộ lịch sử Việt Nam, có 3 lớp văn hóa chồng lên nhau là lớp văn hóa bản địa, lớp văn hóa giao lưu với Trung Quốc và khu vực, lớp văn hóa giao lưu với phương Tây và thế giới, nhưng nhờ có gốc văn hóa bản địa vững chắc nên đã giữ vững được truyền thống, đồng thời đã tận dụng ưu điểm của văn hóa ngoại lai làm giầu cho nền văn hóa dân tộc như các nét về phong tục, tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo, chữ viết, văn học, nghệ thuật diễn xướng, nghề thủ công, điêu khắc, kiến trúc…

Cùng với sự đổi mới và phát triển mọi mặt của đất nước, văn hóa Việt Nam cũng đang trên đà phát triển mạnh. Các trung tâm văn hóa, các nhà hát, các rạp chiếu phim, các trường Đại học, các Học viện văn hóa, nghệ thuật v.v… đã và đang được xây mới ở khắp cả nước. Văn hóa truyền thống được chú trọng bảo tồn và phát huy. Văn hóa hiện đại được Nhà nước, được các nhà quản lý và các nhà nghệ thuật chú trọng nghiên cứu đổi mới, nỗ lực đưa nền văn hóa nghệ thuật Việt Nam phát triển ngày càng hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống Việt Nam.